icon_hotelinformation

Salg og levering

Salgs- og leveringsbetingeler for PaperConcept Aps

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for kunden og PaperConcept Aps, efterfølgende benævnt som PC. Betingelser er gældende medmindre de skriftligt udtrykkes anderledes af PC.

 1. Net priser
  Net priser er bindende til frem til den dato hvor de ændres.
  Ordre fra kunden skal være afgivet skriftlig inden opdatering af prisændring, men vil kun være gældende når PC bekræfter ordren og er leveringsdygtig fra eksisterende beholdning af varen. Alternativt vil PC henvise til de nye Net priser. Ved større oplag end angivet på nettet vil PC afgive skriftligt tilbud efter kundens ønske.
 2. Tilbud og aftale
  Ved kundens ønske om specielle ydelser, ændring af produkter, eller udvikling af helt nye produkter, vil PC fremsende skriftligt tilbud til kundens accept. Tilbud er bindende i 14 dage fra tilbuds dato.
 3. Ordrebekræftelse
  Kundens ordre er først accepteret og gældende når PC skriftligt har bekræftet ordren.
  Ordrebekræftelsen er bindende for aftalen mellem PC og kunden med mindre kunden skriftligt og senest inden 3 dage fra modtagelse gør indsigelse eller annullerer ordren.
 4. Pris
  Alle priser er ekskl. moms og levering.
  Såfremt der ved tilbud på specielle ydelser eller produkter er fremkommet vare – eller omkostningsstigninger siden tilbuddets afgivelse, forbeholder PC sig ret til at regulere prisen tilsvarende.
 5. Transportskade
  Kunden har pligt til, ved modtagelse af en leverance, at besigtige emballagen for eventuel transportskade. Hvis emballagen er synligt beskadiget, skal dette noteres når kunden kvitterer for modtagelsen, og samtidig bør den skadede emballage fotograferes som dokumentation. Hvis de leverede varer ved udpakning konstateres beskadiget, har kunden pligt til straks at informere PC om skadens omfang, for at aftale eventuel erstatning.
 6. Levering
  Lagervarer leveres normalt inden 8 dage fra kundens ordre.
  Hvis en lagervare er midlertidig udsolgt vil PC kontakte kunden med en ny leveringstid. Levering af specielle ydelser, ændring af produkter eller udvikling af nye produkter, vil fremgå af den af PC fremsendte ordrebekræftelse. PC tager forbehold for forsinkelser eller hindringer hvis årsagen skyldes kundens handling eller undladelse. Ved sådanne forsinkelser har PC ret til at forlænge leveringstiden eller at hæve aftalen. Hvis kundens handling eller undladelse medfører ekstra omkostninger er PC i sin ret til at opkræve disse af kunden. Dette gælder ved både levering og ved annullering.
 7. Betaling
  Betaling skal ske efter PC´anvisninger som enten kan fremgå ved Net salg eller på tilsendte tilbud,ordrebekræftelse eller faktura. Ved manglende rettidig betaling har PC ret til fremsendelse af rentenota indeholdende gebyr samt morarente baseret på Nationalbankens udlånsrente + 7%
 8. Ansvarsfrihed

  PC har ikke ansvar for en underleverandørs forsinket levering, eller mangler ved det leverede, der fordrer en ny leverance. Hvis følgen af dette medfører en urimelig lang leveringstid er kunden skriftligt berettiget til at annullere levering. Ligeledes er PC ikke ansvarlig for forsinkelse af levering, eller annullering af levering, i tilfælde af fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, i tilfælde af arbejdskonflikter, eller andre uforudsigelige forhold, samt force majeure. PC hæfter ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab i tilfælde af forsinkelse, annullering af levering, eller mangler ved det leverede.
 9. Ejendomsret, ophavsret m.v.
  Det som PC har tilvejebragt eller ladet fremstille til brug for en leverance, så som materialer, mellemprodukter, design, grafisk arbejde, værktøjer, klicheer, prægestemler, m.m. er PC`s ejendom. Dette gælder uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret. PC har ophavsret til alle PC`s standardvarer og må med hensyn til design og udformning ikke produceres tilsvarende af andre producenter.
 10. Reklamation
  Kunden har pligt til at kontrollere det leverede og gøre indsigelse hurtigst muligt, dog senest 8 dage fra modtagelse af det leverede. Kunden er ikke berettiget til at returnere varen uden aftale med og godkendelse af PC. Ej heller er kunden er berettiget til prisafslag eller til at modtage det bestilte ved mindre afvigelser i farver, formater eller funktion. Udgangspunkt for en kvalitets vurdering er godkendt prøve, korrektur, tegning eller skriftlig ordrebekræftelse. Kunden er kun berettiget til udbedring af det leverede eller ny leverance ved bevislige væsentlige mangler.
 11. Købeloven
  Dansk lovgivning herunder købeloven finder anvendelse i det omfang retstilstanden ikke er fastlagt i en aftaletekst mellem PC og kunden eller i nærværende Salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende en aftales fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Juni 2019
JD